Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?

Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?

Den 30. april skal selvangivelsen leveres. Hvilke fradrag gjelder ved uførhet, nedsatt ervevrsevne og uvanlig store sykdomsutgifter?

Å ha en kronisk eller langvarig sykdom, er dyrt. For mange betyr det å miste evnen til å påvirke egen inntenkt, som - for de det gjelder - er knusende. Mest fordi de går fra å ha en velfungerende kropp, til å bli fastlåst i en kropp som ikke virker. Av forskjellige årsaker. Jobben forsvinner, inntektene går, naturlig nok, ned og helseutgiftene øker.

Flere pasientgrupper med kroniske sykdommer, får ikke dekket kostnadene for behandling i offentlige helsevesen. Avslag og stengte dører har blitt et kjent ord for syke med diagnoser som feks. Fibromyalgi, ME, stoffskiftesykdommer, flåttbårne infeksjoner med flere. Pasienter må selv betale for behandling hos private aktører. Er det mulig å få noe av utgiftene tilbake på skatten?

Gradvis nedtrapping

I selvangivelsen, under post 3.5, finner du særfradrag. Alle særfradragene har betingelser for å bli innvilget.

Tidligere var det mulig å få særfradrag for høye sykdomsutgifter. I 2012 ble regelen opphevet og i 2013 startet en gradvis nedtrapping, som avluttes i 2017. Det betyr at det er mulig å kreve særfradraget for store sykdomskostnader i selvangivelsen for 2016, men kun for dem som fikk særfradrag i 2010 og 2011. Les mer om dette i post 3.5.1 og 3.5.4 på skatteetatens nettsider.

Post 3.5.3. Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Hvis du ikke har uføretrygd, men AAP (arbeidsavklaringspenger som faller inn under lønnsinntekt) eller generelt lav inntekt grunnet sykdom, kan du få særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne. Post 3.5.3. Det betyr at alle med helseutfordringer og lav inntekt, som ikke mottar uføretrygd eller andre offentlige stønader, kan føre opp et maxbeløp på 9 180 kr. i post 3.5.3.

Fradraget i post 3.5.3 gis på grunnlag av en økonomisk behovsprøving. Det vil si at skatteetaten vurderer din og din eventuelle ektefelles inntekt og formue. Du får fradrag når din/deres økonomiske situasjon ikke er tilstrekkelig til å dekke alminnelig levestandard.

Som nevnt, er særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne på 9 180 kroner per år. Du trenger ikke sende med dokumentasjon, men må kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon som legeattest og aktuelle kvitteringer dersom du blir spurt.

De som fremdeles faller innunder overgangsregelen, post 3.5.1 og 3.5.4, kan ikke benytte seg av post 3.5.3.

Hva med uføretrygd?

Fra 1.1.2015 endret uførepensjon navn til uføretrygd. Det betyr at uføretrygd anses som lønnsinntekt og skattelegges deretter. Per definisjon får altså uføretrygdede lønnsinntekt, og bør da kunne benytte seg av post 3.5.3. I telefonsamtale med Skatteetaten, var svaret kort, men nølende:

- Uføretrygd er lønnsinntekt, men, eh, skal vi se, nei, de kan ikke benytte seg av post 3.5.3.

I en artikkel publisert på NRK, anbefaler skatteekspert Rolf Lothe, som også er fagsjef i Skattebetalerforeningen, å kreve fradrag uansett.

- Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, bør du føre opp relevante opplysninger, og be skattekontoret ta stilling til spørsmålet.

Det eneste du riskerer er at skattemyndighetene er uenige med deg. Du vil få et ja eller nei. Lothe understreker at dette gjelder fradrag, ikke inntektsopplysninger.

Post 5.0 i selvangivelsen

Det som kan være aktuelt for syke med høye sykdomsutgifter og lav inntekt, er krav om skattebegrensning ved liten skatteevne. Dette kan du informere om i post 5.0. Du trenger ikke å sende med dokumentasjon, men du må kunne legge det fram ved henvendelse. Det er derfor viktig at du ikke kaster kvitteringer.

Gjør du endringer i post 5.0, vil du trolig ikke få skatteoppgjøret før etter sommeren.

Hva betyr skattebegrensning ved liten skatteevne?

Det er mulig å oppnå skattebegrensning ved for liten skatteevne etter en individuell behovsprøving. Normalt sett er det slik at dette gis etter en totalvurdering der det viser seg at den økonomiske stillingen er slik at den enslige skatteyter eller ektepar har et åpenbart behov for skattebegrensning.

Med lav inntekt mener Skatteetaten at inntekten ikke er tilstrekkelig til et nødvendig, nøktern underhold for at skatteyter selv og dem han eller hun har plikt til å forsørge. Ved totalvurdering legges det vekt på hva skatteyteren selv eller andre personer i husstanden har i disponibel inntekt og formue utenom primærbolig. Det tas hensyn til arv, gaver, gevinster og andre typer tilfeldige inntekter. Derimot ses det bort i fra sosiale stønader. Det tas ikke hensyn til tilbakebetalt skatt eller restskatt.

TICKPLEX: Nytt diagnosetkit for flåttbårne infeksjoner!

TICKPLEX: Nytt diagnosetkit for flåttbårne infeksjoner!

"Katteklorfeber" er misvisende. Bartonella har flere vektorer enn katt.

"Katteklorfeber" er misvisende. Bartonella har flere vektorer enn katt.