Bedre tilbud til politikere med uavklart innsikt om zoonotiske infeksjoner!

Bedre tilbud til politikere med uavklart innsikt om zoonotiske infeksjoner!

Zoonosesyke vet at flere politikere sliter med uavklart innsikt. Det må endres.

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste ved å sette pasienten i fokus, også når det gjelder borreliose, samt andre zoonotiske infeksjoner. Hvordan helseminister Høie skal oppnå dette, kan du lese mer om i hans innlegg: Bedre tilbud til pasienter med uavklarte lidelser.

Helseansatte og pasienter er misfornøyde

Mange helseansatte har opplevd møte med zoonosesyke som en kamp om å prøve å overtale dem at de ikke har borreliose, andre flåttbårne infeksjoner eller zoonotiske infeksjoner. Pasientene er smittet på internett, ikke av vektorbitt eller via andre smittekilder, men det vil ikke pasientene høre på. Et stor antall leger rammes av pasientene. Det er blitt en utfordring for politikerne da både helseansatte og pasienter er misfornøyde.

At sykdommene er uavklart for regjeringen, gjør ikke alvoret mindre. Zoonosesyke er derfor opptatt av å gi politikerne et bedre tilbud og har de siste par årene gjort en rekke klare prioriteringer, satset økonomisk og gjennomført tiltak for å bedre tilbudet til politikere med uavklart innsikt. Det har vært arrangert konferanser om vektorbårne sykdommer og brukerseminarer om borreliose, uten at helseministeren har vært interessert i å delta.

Zoonosesyke innser at dette er en gruppe som må få det inn med teskje.

Zoonosesyke satsning har følgende hovedgrep:

  1. Mer og bedre kunnskap om zoonoser, spesielt flåttbårne infeksjoner og andre tropiske infeksjoner.
  2. Bedre diagnostisering.
  3. Økt behandlingsinnsats og tettere oppfølging av pasientene.
  4. Bedre møter mellom alle involverte.

Den aggressive debatten, tjener ingen

I helsesektoren er mangel på kunnskap og fryktkultur den vanligste årsaken til at pasienter som oppsøker helsetjenesten med zoonotiske sykdommer, blir avvist. Usikkerhet knyttet til hvor pasientene skal sendes, har gjort mange til kasteballer i systemet ­i en vanskelig prosess som ofte ender med feil diagnose, uten tilstrekkelig utredning eller behandling. Fastleger får ikke lov av regjeringen å ta infeksjonsprøver, med unntak av et par stykker. Infiserte pasienter blir derfor, unødvendig, gående på vent, når de burde startet behandling.

Det pågår en tilspisset offentlig diskusjon om graden av psykisk komponent. Forskning fra 2014 viser at 4 av 10 blir psykisk syke av jobben grunnet stress, dårlig ledelse og mobbing på arbeidsplassen. At ansatte innen helsesektoren skal leve i frykt fordi regjeringen ikke gir dem verktøyet og retningslinjene de trenger for å hjelpe pasientene sine, er ikke "verdens beste helsevesen" verdig.

Debatt om zoonoser, spesielt flåttbårne infeksjoner, som politikerne må forholde seg til, er sunt om det bringer oss videre i forståelsen av problematikken. Vel og merke hvis politikerne er villige til å lytte til pasientene, som faktisk lider av sykdommene. Den aggressive debatten vi tidvis ser, tjener ingen. Zoonosesyke mener dette er en diskusjon som må respektere at det er uenighet som styrer posisjoner, ikke diverse ublu motiver.

Det er bred enighet om behovet for mer forskning, men dagens zoonosesyke har ikke flere år å vente på at forskningsresultatene skal foreligge, og hvorfor skal de det, når det det allerede foreligger svar i utlandet?

I verste fall skadelige

For zoonosesyke er det viktig å sikre at befolkningen har tilgang på gode og kunnskapsbaserte helsetjenester. I fravær av gode tilbud, blir leger som tilbyr annen behandlingen enn retningslinjene, angrepet. De norske retningslinjene for borreliose spesielt, er ikke basert på den evidens vi bør kreve for å anerkjenne metoder for utredning og behandling i Norge. De er i verste fall skadelig.

På et menneskelig plan forstår zoonosesyke at politikere som selv ikke har opplevd zoonotisk sykdom, er villig til å ta den enkleste utvei, slik helseministeren gjør i sitt innelgg; å late som sykdommene ikke eksisterer eller at de ikke har en klar årsak. Zoonosesyke mener at nøkkelen er å bedre organisere tverrfaglig dialog og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Slik setter vi den norske helsetjenesten i stand. Bit for bit.

Zoonosesyke understreker også at det er dyp forståelse for at politikere sliter med å forsone seg med at deres holdningslidelser ikke anerkjennes, men mer kunnskap er nødvendig.

Altfor ofte har politikere med klare løfter om bedre helsetjeneste opplevd mistillitt, og zoonosesyke tror den frustrerende situasjonen de er i, kan styrke et slik inntrykk - rimelig eller ei. Likevel er det ikke tvil om at kommunikasjon mellom politikere og pasienter er noe helsetjenesten i sin helhet har behov for. Det er vanskeligere å være åpen for mange, i møte med det som er fremmed og vanskelig å forstå. Zoonosesyke ønsker derfor å skape en kultur der alle politikere opplever å bli ivaretatt, men det krever også en egeninnsats: Politikere må være tilpassingsdyktige overfor utviklingstrekk og endringer i behovet zoonosesyke står overfor, som når vi ser at det relative omfanget av uspesifikke løfter øker.

For at politikere med uavklart innsikt om zoonotiske infeksjoner skal føle at dette er noe mer enn en fjern visjon, vil zoonosesyke i 2017 vise vilje til å styrke sitt tilbud med økt tilstedeværelse og fokus. Zoonosesyke vil bidra med å utforme tjenester som legger vekt på å tilrettelegge for at politikere i størst grad kan oppleve mestring i sine roller, innenfor de begrensningene kunnskapsmanglende påfører dem. Målet er å gi politikere større mulighet for å finne gode løsninger.

For å være tydelig på én ting: Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for å sikre et godt og forsvarlig tilbud til alle pasienter, også zoonosesyke.

Flåttens unike genetiske kode

Flåttens unike genetiske kode

10 tips til deg som kjenner noen med borreliose

10 tips til deg som kjenner noen med borreliose